• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลพื้นฐาน

   การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    01    โครงสร้างหน่วยงาน      025    นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    02    ข้อมูลผู้บริหาร      026    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    03    อำนาจหน้าที่      027    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
    04    แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน      028    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    05    ข้อมูลการติดต่อ    
    06    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       029    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ข่าวประชาสัมพันธ์

     030    ช่่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     07   ข่าวประชาสัมพันธ์      031    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
                 (ข้อมูลช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) ไม่มีข้อมูล

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    08    Q&A      032    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    09    Social  Network      033   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
     

 แผนดำเนินงาน

    เจตจำนงสุจริตขงผู้บริหาร
    010    แผนดำเนินงานประจำปี      034   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    011    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน      035   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    012    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การปฏิบัติงาน

      036   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    013   มาตรฐานการปฏิบัติงาน       037  การดำเนินการเพื่อจัดการ  ความเสี่ยงการทุจริต
     

 การให้บริการ

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    014    มาตรฐานการให้บริการ       038   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    015    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
    016    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    017    E - Service      039    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
       040    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      041    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    018    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    

    019    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
            (ข้อมูลช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) ไม่มีข้อมูล

    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    020    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      042    มาตรการเผลแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
       043    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      044    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  ในการจัดซื้อจัดจ้าง

    021    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
             (ข้อมูลช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) ไม่มีข้อมูล

     045    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน  การทุจริต
    022    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      046    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    023    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      047    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    024    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      048    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
144
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
175,625
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl