• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

                สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร    เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค   สังกัดกรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคมและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ มีฐานะตำแหน่งขนส่งจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง    กำกับดูแลและสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

               นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและงานทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าล้อเลื่อนอีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

  1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
  2. ฝ่ายทะเบียนรถ
  3. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  4. ฝ่ายตรวจสภาพรถ
  5. งานบริหารทั่วไป
  6. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
  7. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
248
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,662
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl