• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

                สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร    เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค   สังกัดกรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคมและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ มีฐานะตำแหน่งขนส่งจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง    กำกับดูแลและสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

               นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและงานทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าล้อเลื่อนอีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

  1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
  2. ฝ่ายทะเบียนรถ
  3. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  4. ฝ่ายตรวจสภาพรถ
  5. งานบริหารทั่วไป
  6. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
  7. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,524
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl