• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

    

 นายสุรชัย  ทับยา
ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

 

งานบริหารทั่วไป
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นางจันทร์ฉาย  มาละแซม เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 2  - ว่าง - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3 นางสาวณัฐการณ์  แสงแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4  นายทรงศักดิ์  บุญชิต  พนักงานบริการ
5 นางฝอย  หนูซึม  พนักงานบริการ
6 นายมาโนช  พลับเกลี้ยง  พนักงานบริการ
7 นายกำพล  นินภมร พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางสาวจริญญา  เครื่อมณี เจ้าพนักงานขนส่ง
9  นางสาวก้อนทิพย์  เหมือสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10  นายกฤษฎา  เจริญศิลป์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
11  นายธนพงษ์  บรรดาศักดิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
12 นายสราวุฒิ  คำภู พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย


กลุ่มวิชาการขนส่ง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 จ.ส.ต. สานนท์  วรพันธ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ
 2 นางสาวจิริวรรณ์  สำเภาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 3 นางสาวชนินันต์  จันทร์สว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 4 นางสุวารี  ประมาพันธ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5  - ว่าง - เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางนารีเวช  เอมโอฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
7 นายกรกช  กลิ่นนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
8 นายปฐวี  เปลี่ยนแปลก เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
9 ส.อ.ญ. ดวงเดืน คำผง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS


ฝ่ายทะเบียนรถ
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นายทวีศักดิ์  ม่วงสุข เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
 2 นางสมศิลป์  เอี่ยมพงศ์สิริกุล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 3 นายวิฑูรย์  โฉมศรี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 4 ส.ต.อ. ญาณวุฒิ  ไทยเทเวศน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 5 นายอรุณ  ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางธิดารัตน์  กุลชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวอมรรัตน์  กันธวัง พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางทิพวรรณ  โฉมวรรณ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 นายอานุภาพ  ไทยเทเวศน์ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10 นางสาววัชราพร  ประเสริฐชัย พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นางเจนจิรา  พงษ์ปรีชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)


  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววัชรา  เงินบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
2 นายประวิทย์  กุลชา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางนิษา  คำสีแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางน้ำเพชร  อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางสาวเกษศรินทร์ โพธิ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
6 นางสาวนันธิชา  นุ่มทอง พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 ว่าที่ ร.ต. พงษ์พันธ์  พรมมิ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 
ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี   ณ  พิกุล นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
2 นายวิเชียร  เถื่อนกลีบ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
3 นายศิลป์ชัย   หีบทอง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
4  - ว่าง - นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
5 นายสมนึก  อินต๊ะ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
6 นายมานพ  ปีแว่น ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
7 นายสมโภช  พลอยไป ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสารภี  มหาพรหม หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
( เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส )
2  นายสมศักดิ์  ก้อนพร  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นายจำเนียร  กล้ากสิกิจ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4  นางสาวปาริชาติ  ฉิมมากรม  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5  นายประมวล   เสาเกลียว  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
6 นางสาวพิกุล  สิงห์ครุฑ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7  นายณัฐวุฒิ   ศรีสวัสดิ์  พนักงานบริการ
8  นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9  นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10  นางสุรภี  อิ่มรส  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นายปุญญพัฒน์  คชฤทธิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
12 นายภาคภูมิ  จงสิริสาธร ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 


 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
240
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,654
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl