• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

                                                                                                  
                                                                                                        นายสุรชัย  ทับยา
                                                                                                ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นางสาวณัฐการณ์  แสงแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 2 - ว่าง - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3  นางสาวเฉลิมพร  จันแดง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4  นายทรงศักดิ์  บุญชิต  พนักงานบริการ
5 นางฝอย  หนูซึม  พนักงานบริการ
6 นายกำพล  นินภมร  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวกุลฤดี  ไกรงาม เจ้าพนักงานขนส่ง
8 นางสาวก้อนทิพย์  เหมือนสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9 นายกฤษฎา  เจริญศิลป์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
10 นายธนพงษ์  บรรดาศักดิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
11 นายภัทระ  เหลาสิทธิ์ภา พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย


กลุ่มวิชาการขนส่ง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  ว่าที่ร้อยตรี อภิศักย์  โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
 2 นางสาวจิริวรรณ์  สำเภาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 3 นางสาวชนินันท์  จันทร์สว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 4 นางสุวารี  ประมาพันธ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางนารีเวช  เอมโอฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
6 นายกรกช  กลิ่นนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
7 นายปฐวี  เปลี่ยนแปลก เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
8 ส.อ.ญ. ดวงเดืน คำผง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS


ฝ่ายทะเบียนรถ
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นายทวีศักดิ์  ม่วงสุข เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
 2 นางสมศิลป์  เอี่ยมพงศ์สิริกุล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 3  - ว่าง - นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 4 ส.ต.อ. ญาณวุฒิ  ไทยเทเวศน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 5 นายอรุณ  ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางธิดารัตน์  กุลชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวอมรรัตน์  กันธวัง พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางทิพวรรณ  โฉมวรรณ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 นางสาวปัทมา แตงพรม พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10 นางสาวสุณัฐษ์ชา  ภัคเยี่ยมยอด พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นางเจนจิรา  พงษ์ปรีชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)


  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววัชรา  เงินบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
2 นายประวิทย์  กุลชา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางนิษา  คำสีแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางน้ำเพชร  อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางสาวเกษศรินทร์ โพธิ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
6 นางสาวจริญญา  เครื่อมณี พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 ว่าที่ ร.ต. พงษ์พันธ์  พรมมิ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 
ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี   ณ  พิกุล นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
2 นายวิเชียร  เถื่อนกลีบ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
3 นายอภิศักดิ์  เครือทนุ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
4 นายนายเดชสฤษดิ์  แพทย์ผล นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
5 นายสมนึก  อินต๊ะ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
6 นายมานพ  ปีแว่น ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
7 นายสมโภช  พลอยไป ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางเย็นฤดี  บุญแต้ม หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
( เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส )
2 นายคมกริช พุฒิมาศ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นายจำเนียร  กล้ากสิกิจ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4  นางสาวปาริชาติ  ฉิมมากรม  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5  นายประมวล   เสาเกลียว  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
6 นางสาวพิกุล  สิงห์ครุฑ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7 นายณัฐวุฒิ   ศรีสวัสดิ์  พนักงานบริการ
8 นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10 นางสุรภี  อิ่มรส  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นายปุญญพัฒน์  คชฤทธิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
12 นายยุทธนา  กังวานวิทย์ ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 


 
 
 
คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
54
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,512
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl