• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ

            การยื่นขอดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามระเบียบนี้ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ยื่นที่สำนักงานทะเบียนรถยนต์ หรือสำนักงานทะเบียนรถยนต์สาขา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการยื่นขอดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้
            1. ถ้าการขอดำเนินการเรื่องใดต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ หรือตรวจสอบ ให้เจ้าของรถเริ่มยื่นเรื่องราวขอดำเนินการที่หน่วยงานตรวจสภาพรถ
            2. ถ้าการขอดำเนินการเรื่องใดไม่ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ หรือตรวจสอบ หรือเป็นการขอจดทะเบียนรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน อุปกรณ์รถเก่าให้เจ้าของรถยื่นเรื่องราวขอดำเนินการที่หน่วยงานทะเบียนรถของรถประเภทนั้นก่อน
            ในการยื่นขอดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถและภาษีรถ ผู้ยื่นคำขอต้องเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ  5 บาททุกครั้ง เว้นแต่ การยื่นเสียภาษีประจำปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
             ในกรณีที่เจ้าของรถไม่มาติดต่อของดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ด้วยตนเอง ผู้ยื่นต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถมาแสดงทุกครั้ง เว้นแต่ การยื่นเสียภาษีประจำปีไม่ต้องมีใบมอบอำนาจ

รายชื่อบุคลากรในงาน มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี   ณ  พิกุล นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
2 นายวิเชียร  เถื่อนกลีบ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
3 นายอภิศักดิ์  เครือทนุ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
4 นายเดชสฤษดิ์  แพทย์ผล นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
5 นายสมนึก  อินต๊ะ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
6 นายมานพ  ปีแว่น ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
7 นายสมโภช  พลอยไป ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,471
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl