• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

            ฝ่ายทะเบียนรถมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522  ได้แก่ การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่น ๆ

การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์   พ.ศ.2522
            ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากเจ้าของรถ ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ไม่มาติดต่อด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น ไปดำเนินการแทนโดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจประกอบด้วย เว้นแต่การยื่นขอเสียภาษีไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจประเภทรถที่จะต้องขอดำเนินการทางทะเบียนตามพระ  ราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
           1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
           2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
           3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
           4. รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
           5. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
           6. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
           7. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
           8. รถยนต์รับจ้างสามล้อ
           9. รถยนต์บริการธุรกิจ
          10. รถยนต์บริการทัศนาจร
          11. รถยนต์บริการให้เช่า
          12. รถจักรยานยนต์
          13. รถแทรกเตอร์
          14. รถบดถนน
          15. รถใช้งานเกษตรกรรม
          16. รถพ่วง
          17. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
61
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,519
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl