• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

            ฝ่ายทะเบียนรถมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522  ได้แก่ การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่น ๆ

การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์   พ.ศ.2522
            ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากเจ้าของรถ ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ไม่มาติดต่อด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น ไปดำเนินการแทนโดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจประกอบด้วย เว้นแต่การยื่นขอเสียภาษีไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจประเภทรถที่จะต้องขอดำเนินการทางทะเบียนตามพระ  ราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
           1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
           2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
           3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
           4. รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
           5. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
           6. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
           7. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
           8. รถยนต์รับจ้างสามล้อ
           9. รถยนต์บริการธุรกิจ
          10. รถยนต์บริการทัศนาจร
          11. รถยนต์บริการให้เช่า
          12. รถจักรยานยนต์
          13. รถแทรกเตอร์
          14. รถบดถนน
          15. รถใช้งานเกษตรกรรม
          16. รถพ่วง
          17. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
154
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
159,458
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl