• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ

หลักฐานที่ใช้
           1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต
           2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                      * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                      * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถนำเข้าที่มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
           1. ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร
           2. สำเนาใบส่งสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้าหลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                         * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                         * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆหรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของทางราชการ
           1. หนังสือแจ้งการประมูล หรือขายทอดตลาดของทางราชการ
           2. บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูล หรือขายทอดตลาด
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการจดทะเบียน
           1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ขอออกหมายเลขทะเบียนรถ
           4. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
           5. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี สำหรับใบคู่มือจดทะเบียนรถสามารถรับได้ในวันถัดไป


 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
316
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,730
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl