• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ

หลักฐานที่ใช้
           1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต
           2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                      * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                      * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถนำเข้าที่มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
           1. ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร
           2. สำเนาใบส่งสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้าหลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                         * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                         * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆหรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของทางราชการ
           1. หนังสือแจ้งการประมูล หรือขายทอดตลาดของทางราชการ
           2. บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูล หรือขายทอดตลาด
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการจดทะเบียน
           1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ขอออกหมายเลขทะเบียนรถ
           4. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
           5. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี สำหรับใบคู่มือจดทะเบียนรถสามารถรับได้ในวันถัดไป


 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
247
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,441
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl