• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การย้ายรถ

การย้ายรถออก
           เจ้าของรถต้องยื่นขอแจ้งย้ายรถออกก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระ และเมื่อแจ้งย้ายรถออกแล้วต้องไปยื่นขอ
แจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการย้ายรถออก
          1. ยื่นคำขอย้ายรถออก พร้อมหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
          2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3

การย้ายรถเข้า
          1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3
          2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
              - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
              - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
          3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม กรณีเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้าให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม

ขั้นตอนการย้ายรถเข้า
          1. ยื่นคำขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ)
          2. นำรถไปตรวจสอบ
          3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ย้ายเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นที่เจ้าบ้านให้ความยินยอม

การย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
เจ้าของรถสามารถเลือกใช้บริการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้โดยรถนั้นต้องไม่มีภาษีค้างชำระ และต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีไม่น้อยกว่า   30  วัน

หลักฐานที่ใช้
         1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่  3
         2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
              -ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
             - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการย้ายรถ
        1. ยื่นคำขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
        2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
        3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า ให้นำรถไปตรวจสอบพร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
321
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,735
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl