• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การย้ายรถ

การย้ายรถออก
           เจ้าของรถต้องยื่นขอแจ้งย้ายรถออกก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระ และเมื่อแจ้งย้ายรถออกแล้วต้องไปยื่นขอ
แจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการย้ายรถออก
          1. ยื่นคำขอย้ายรถออก พร้อมหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
          2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3

การย้ายรถเข้า
          1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3
          2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
              - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
              - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
          3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม กรณีเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้าให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม

ขั้นตอนการย้ายรถเข้า
          1. ยื่นคำขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ)
          2. นำรถไปตรวจสอบ
          3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ย้ายเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นที่เจ้าบ้านให้ความยินยอม

การย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
เจ้าของรถสามารถเลือกใช้บริการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้โดยรถนั้นต้องไม่มีภาษีค้างชำระ และต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีไม่น้อยกว่า   30  วัน

หลักฐานที่ใช้
         1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่  3
         2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
              -ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
             - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการย้ายรถ
        1. ยื่นคำขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
        2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
        3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า ให้นำรถไปตรวจสอบพร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด
 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
248
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,442
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl