• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การเแจ้งไช้รถ

การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

หลักฐานที่ใช้
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
           3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
           4. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
           5. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษี
           4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไป
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
           3. หลักฐานการได้มาของรถกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถเดิม เช่น สัญญาซื้อขาย
           4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษี
           4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ฝ่ายทะเบียนรถมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ได้แก่ การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่น ๆ

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
258
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,452
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl