• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นายทวีศักดิ์  ม่วงสุข เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
 2 นางสมศิลป์  เอี่ยมพงศ์สิริกุล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 3  - ว่าง - นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 4 ส.ต.อ. ญาณวุฒิ  ไทยเทเวศน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 5 นายอรุณ  ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางธิดารัตน์  กุลชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวอมรรัตน์  กันธวัง พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางทิพวรรณ  โฉมวรรณ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 นางสาวปัทมา  แตงพรม พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10 นางสาวสุณัฐษ์ชา  ภัคเยี่ยมยอด พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นางเจนจิรา  พงษ์ปรีชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,474
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl