• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นายทวีศักดิ์  ม่วงสุข เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
 2 นางสมศิลป์  เอี่ยมพงศ์สิริกุล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 3 นายวิฑูรย์  โฉมศรี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 4 ส.ต.อ. ญาณวุฒิ  ไทยเทเวศน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 5 นายอรุณ  ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางธิดารัตน์  กุลชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวอมรรัตน์  กันธวัง พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางทิพวรรณ  โฉมวรรณ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 นายอานุภาพ  ไทยเทเวศน์ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10 นางสาววัชราพร  ประเสริฐชัย พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นางเจนจิรา  พงษ์ปรีชา พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,746
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl