• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

             มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและจัดระเบียบ การขนส่งภายในจังหวัด กำหนดปรับปรุง ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง  การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภทการวางแผน การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

รายชื่อบุคลลากรในกลุ่ม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร้อยตรี อภิศักย์  โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาารขนส่ง
2. นางสาวจิริวรรณ์  สำเภาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 3. นางสุวารี  ประมาพันธ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 4. นางสาวชนินันต์  จันทร์สว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
5. นางนารีเวช  เอมโอฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
6. นายกรกช  กลิ่นนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
7. นายปฐวี  เปลี่ยนแปลก เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
8. ส.อ.ญ. ดวงเดือน คำผง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS

\

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,492
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl