• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

             มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและจัดระเบียบ การขนส่งภายในจังหวัด กำหนดปรับปรุง ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง  การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภทการวางแผน การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

รายชื่อบุคลลากรในกลุ่ม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรี อภิศักย์  โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาารขนส่ง
 2 นางสาวจิริวรรณ์  สำเภาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 3 นางสาวชนินันต์  จันทร์สว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 4 นางสุวารี  ประมาพันธ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางนารีเวช  เอมโอฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
6 นายกรกช  กลิ่นนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
7 นายปฐวี  เปลี่ยนแปลก เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
8 ส.อ.ญ. ดวงเดือน คำผง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการ GPS
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
268
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
158,456
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl