• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การขนส่งส่วนบุคคล
            การขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสารและการขนส่งส่วนบุคคลที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของหลักฐานประกอบการขอรับรอง

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล มีดังนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
       1. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
       2. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
       3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
       4. เครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
       5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ


กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
      1. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
      2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
      3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
      4. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ  2  ตรา (ถ้ามี)
      5. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
      6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
     1. หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
     2. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ  2 ตรา (ถ้ามี)
     3. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
     4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
     1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
     2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
     3. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2  ตรา (ถ้ามี)
     4. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
     5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

กรณีเป็นสหกรณ์
    1. ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
    2. บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
    3. สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
    4. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ  2 ตรา (ถ้ามี)
    5. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้
    6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

นอกจากหลักฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจะต้องมีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ คิดเป็นพื้นที่ 50 ตารางเมตรต่อรถ  1   คัน โดยเป็นสถานที่ที่สามารถเก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถได้จริง

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,506
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl