• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

           
          
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนและการย้ายรถเข้า) การเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถเข้า - ออก การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบรถดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอขาณุวรลักษบุรี   และอำเภอบึงสามัคคี

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน  มีดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางเย็นฤดี  บุญแต้ม หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
( เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส )
2  นายคนกริช  พุฒิมาศ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นายจำเนียร  กล้ากสิกิจ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางสาวปาริชาติ  ฉิมมากรม  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นายประมวล   เสาเกลียว  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
6 นางสาวพิกุล  สิงห์ครุฑ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7  นายณัฐวุฒิ   ศรีสวัสดิ์  พนักงานบริการ
8  นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9  นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
10  นางสุรภี  อิ่มรส  พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 นายปุญญพัฒน์  คชฤทธิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
12 นายยุทธนา  กังวานวิทย์ ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่ที่  339  หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษาบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  62130
หมายเลขโทรศัพท  0-5587-2059 ,0-55782075
FAX   0-5587-2058

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,531
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl