• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณการพัสดุงานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์
งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไปการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
ของสำนักงาน จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลังรวบรวมและจัดเก็บระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางด้าน การเงินและบัญชี และช่วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
และงานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทรายได้ที่จัดเก็บ
๑. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
๒. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.๒๕๒๒
๓. เงินรายได้แผ่นดิน
๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
๕. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทางทะเบียนรถ

เงินภาษีรถประจำปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และเงินภาษีประจำปี รวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ที่จัดเก็บได้ ให้จังหวัดจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายชื่อบุคลากรในงาน มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นางจันทร์ฉาย  มาละแซม เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 2  - ว่าง - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3 นางสาวณัฐการณ์  แสงแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4  นายทรงศักดิ์  บุญชิต  พนักงานบริการ
5 นางฝอย  หนูซึม  พนักงานบริการ
6 นายมาโนช  พลับเกลี้ยง  พนักงานบริการ
7 นายกำพล  นินภมร พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
8 นางสาวจริญญา  เครื่อมณี เจ้าพนักงานขนส่ง
9  นางสาวก้อนทิพย์  เหมือสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10  นายกฤษฎา  เจริญศิลป์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
11  นายธนพงษ์  บรรดาศักดิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
12 นายสราวุฒิ  คำภู พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,761
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl