• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณการพัสดุงานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์
งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไปการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
ของสำนักงาน จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลังรวบรวมและจัดเก็บระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางด้าน การเงินและบัญชี และช่วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
และงานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทรายได้ที่จัดเก็บ
๑. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
๒. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.๒๕๒๒
๓. เงินรายได้แผ่นดิน
๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
๕. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทางทะเบียนรถ

เงินภาษีรถประจำปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และเงินภาษีประจำปี รวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ที่จัดเก็บได้ ให้จังหวัดจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายชื่อบุคลากรในงาน มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 1 นางสาวณัฐการณ์  แสงแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 2 นางสาววิไลวรรณ แก้วเชียงหวาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3  - ว่าง - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4  นายทรงศักดิ์  บุญชิต  พนักงานบริการ
5 นางฝอย  หนูซึม  พนักงานบริการ
6 นายกำพล  นินภมร พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 นางสาวจริญญา  เครื่อมณี เจ้าพนักงานขนส่ง
8  นางสาวก้อนทิพย์  เหมือสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9  นายกฤษฎา  เจริญศิลป์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
10  นายธนพงษ์  บรรดาศักดิ์ พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
11 นายสราวุฒิ  คำภู พนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,501
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl