• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ชั่วคราว)
     1. รถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 90  ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า   15  ปีบริบูรณ์
     2. มีความรู้และความสามารถในการขับรถ
     3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตาม พ.ร.บ. นี้ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
     4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
     5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าเป็นอันตรายขณะขับรถ
     6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
     7. ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
     8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานที่ใช้
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
    3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
    4. รูปถ่ายขนา 1   นิ้ว จำนวน  2  รูป (ถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน)
    5. ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมสำเนา
         - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถไทยจะต้องใช้หลักฐานดังนี้
                  1. หนังสือเดินทาง (Visa ประเภท Non-Immigrant) พร้อมสำเนา
                  2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศจากสถานทูต หรือหน่วยงานราชการ
                  3. ใบรับรองแพทย์
                  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน)
                  5. ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาพร้อมสำเนา
                             (1) ใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกับที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รับรองโดยสถานทูต
                             (2) ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุ      หมายเหตุ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบดหรือรถแทรกเตอร์ ผู้ยื่นคำขอต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน


ขั้นตอนการรับสมัครและสอบใบอนุญาตขับรถ
    1. รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น.
    2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
    3. ทดสอบสายตาบอดสี (หากผู้สมัครสายตาบอดสีไม่สามารถจะขอรับใบอนุญาตขับรถได้)
    4. เวลา 10.00  น. ผู้สมัครทั้งหมดเข้ารับการอบรม (  2 ชั่วโมง )
    5. เวลา 13.00 น. ทดสอบข้อเขียน
    6. เวลาประมาณ 14.30 น.  ประกาศผลสอบ
    7. สำหรับผู้ที่สอบผ่าน จะให้ทำการทดสอบขับรถที่สนามสอบขับรถ
    8. ผู้ที่สอบขับรถผ่าน จ่ายค่าธรรมเนียม (รถยนต์  105 บาท, รถจักรยานยนต์ 55 บาท)
    9. รอรับใบอนุญาตขับรถ หรือตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมายการขอใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.2522

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
   หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ
    1. ใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว หรือใบแทนใบอนุญาต ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี
    2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
    3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย


การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
  หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ
    1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี
          - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ที่มีอายุไม่น้อยกว่า  1  ปี
          - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนา
    2. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
    3. ใบรับรองแพทย์
    4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2  รูป และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
   หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ
    1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือตลอดชีพ แล้วแต่กรณี
    2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
    5. รูปถ่ายขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน  2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน)


กรณีเป็นคนต่างชาติให้ใช้หลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้
   1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ)
   2. หนังสือเดินทาง (Visa ประเภท Non-Immigration) พร้อมสำเนา
   3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต หรือหน่วยงานราชการ
   4. รูปถ่ายขนาด 2.5  นิ้ว จำนวน  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
        การต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ใช้งานเกษตรกรรม) ต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยดำเนินการดังนี้

กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี หลักฐานที่ใช้
   1. ใบอนุญาตขับรถ
   2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา (Visa ประเภท Non-Immigrant) สำหรับชาวต่างชาติ
   3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีใบสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่หลักฐานที่ใช้
  1. ใบอนุญาตขับรถ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูต หรือหน่วยงานราชการสำหรับชาวต่างชาติ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประาชาชน ใบสำคัญคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(Visa ประเภท Non-Immigrant) สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  5. ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมสำเนา
          - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
          - ใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกับที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษรับรองโดยสถานทูต (สำหรับชาวต่างชาติ)
          - ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน  6  เดือน
    หลักฐานที่ใช้
   1. ใบอนุญาตขับรถ
   2. รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน ๖ เดือน 
   หลักฐานที่ใช้
  1. ใบอนุญาตขับรถ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววัชรา  เงินบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
2 นายประวิทย์  กุลชา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางนิษา  คำสีแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางน้ำเพชร  อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางสาวเกษศรินทร์ โพธิ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
6 นางสาวจริญญา  เครือมณี พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
7 ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธ์  พรมมิ พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,526
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl