• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.    ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
2.     มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง การอนุมัติ การสั่งการ การลงนามให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การเลิกซื้อ การเลิกจ้าง การบริหารพัสดุ มาตรา 9 (4)
3.     ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
4.    ซักซ้อมแนวทางการต่ออายุบันทึกความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 9 (4)
5.    หลักสูตร ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และคู่มือการฝึกอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560 มาตรา 9 (4)
6.    ประกาศและระเบียบกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างฯ รวม ๘ ฉบับ มาตรา 9 (4)
7.    กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... มาตรา 9 (4)
8.    ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถ ในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
9.    ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 9 (4)
10.    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. .... มาตรา 9 (4)
11.   กำหนดอัตราค่าจ้างรถบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์9รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
12.   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 9 (4)
13.   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 9 (4)
14.   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 9 (4)
15.   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีโทษปรับสถานเดียว มาตรา 9 (4)
16.    ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
17.    ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 9 (4)
18.    มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีโทษปรับสถานเดียว มาตรา 9 (4)
                       


ปรับปรุงเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,483
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl