• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ปรับปรุงเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2561

มาตรา 9(1) ผลการพิจิราณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  แจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ     มาตรา 9(1)
2.  แจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรา 9(1)
3.  แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงภายในจังหวัดกำแพงเพชร มาตรา 9(1)
4.   สถานตรวจสภาพรถเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร มาตรา 9(1)
5.   รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง และที่ได้รับอนุญาตในหลักการ มาตรา 9(1)
 
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  แผนที่ยุทธสาตร์กรมการขนส่งทางบก                                                                                                                                                   มาตรา 9(2)
2.  ทิศทางการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก มาตรา 9(2)
3.  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มาตรา 9(2)
4.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 มาตรา 9(2)
5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 มาตรา 9(2)
6.  การจัดความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่ มาตรา 9(2)
 
มาตรา 9(3) แผนงาน / โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ                                                                                                                               มาตรา 9(3)
2.  งบประมาณรายงจ่ายประจำปีงบประมาณ มาตรา 9(3)
 
มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าของรัฐ                                                                                      มาตรา 9(4)
2.   มาตรา 9(4)
วิธีการปฏิบัติในการติดต่อราชการสำหรับประชาชน
1.  ด้านทะเบียนรถและภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์                                                                                                                  มาตรา 9(4)
2.  ด้านทะเบียนรถและภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มาตรา 9(4)
3.  ด้านใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญติรถยนต์ มาตรา 9(4)
4.  ด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มาตรา 9(4)
5.  ด้านประกอบการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มาตรา 9(4)
6.  การขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ มาตรา 9(4)
 
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  (ไม่มีภารกิจ)                                                                                                                                                                        มาตรา 9(5)
     
 
มาตรา 9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผุกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
1. สัญญาสัมปทาน
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  รถโดยสารประจำทางหมวด 1                                                                                                                                             มาตรา 9(6)
2.   รถโดยสารประจำทางหมวด 3 มาตรา 9(6)
3.   รถโดยสารประจำทางหมวด 4 มาตรา 9(6)
 2. สัญญาอื่น ๆ
1.  สัญญาต่างๆ มาตรา 9(6)
     
 
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุราชชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง                                                                                                              มาตรา 9(7)
2.  แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาตรา 9(7)
3.  แจ้งมติคณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาตรา 9(7)
 
มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานรัฐ                                                                                                 มาตรา 9(8)
2.  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.) มาตรา 9(8)
3.  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ไม่มีข้อมูล) มาตรา 9(8)

 

หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,495
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl