• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(1) ผลการพิจิราณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
4.สถานตรวจสภาพรถเอกชนภายในจังกวัดกำแพงเพชร
 ที่ เลขที่
ใบอนุญาต
 ชื่อสถานตรวจสภาพรถ  ชื่อผู้ประกอบการ  ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภท / ขนาดรถ
 1  กพ.003/2544  หจก. จอยการยาง  หจก. จอยการยาง  418-424  ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 055-711679 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม   และ  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 2  กพ 009/2544  ธนาฒน์บริการ  นายธนาฒน์  เพ็ญนารา 180 ม. 7   ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 62140
 055-872088 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน  2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 3  กพ.017/2544  ทวีปเซอร์วิส  นายทวีป  ปิ่นทอง 19  ม. 3   ต.ป่าพุทรา  อ.คลองขลุง 
จ.กำแพงเพชร 62120
089-8585351
รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 4  กพ.002/2545  บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด  บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด  219  ต.ลานกระบือ  ต.ลานกระบือ
 จ.กำแพงเพชร 62170
 
 055-769377
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 5  กพ.006/2545  พี.อาร์ เซอร์วิส  นายอภิชิต  สุภาพ  157/8 ม. 2   ต.คลองขลุง  อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 62120
 055-710348
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 6  กพ.008/2545  จันทร์กระจ่างเซอร์วิส  นางพิพ์พันธ์  กันสุข  395/1  ม. 5   ต. โพธิ์ทอง 
อ.ปางศิลาทอง  จ.กำแพงเพชร 62190
 055-727173  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 7  กพ.001/2547  หลีเฮงเส็งกลการ  นายณรงค์  ติรณศักดิ์กุล  340/1-7  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
62000
 055-711400  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 8  กพ.001/2549  ศรีโยธินตรวจสภาพ  นายคมศร  ศุระศรางค์  174 ม. 7   ต.หนองปลิง 
อ. เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000
 055-841709  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 9  กพ.002/2549  พินตรวจสภาพ  นางเจริญทรัพย์  สุริพัฒน์  214  ม. 1   ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62140
055-726509
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 10  กพ.003/2550  พี.เอส. เซอร์วิส 2  หจก. นครชากังราว พี.เอศ.เซอร์วิส  119  ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง   
จ.กำแพงเพชร 62120
055-863241  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน  2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 11  กพ.004/2550  เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง  หจก. เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง  238/26  ม. 3 ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000
 055-717727  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 12  กพ.001/2551  วินัยเซอร์วิส  นางธนพร  วิจิตรพัชราภรณ์  195  ม. 2  ต. ท่ามะเขือ 
อ. คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62190
081-8862084   รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 13  กพ.003/2551  คลองขลุงบริการ  นายถนอมศักดิ์  เจียรนัยกุลวานิช  398/39  ม. 10   ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  62140 081-4746679  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 14  กพ.001/2553  พรานกระต่ายตรวจสภาพรถ  นายสุวรรณ    วิรัชจันดา   77  ม. 1  ต. ถ้ำกระต่ายทอง 
อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร   62110
 055-775567  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 15  กพ.001/2554  พี.ที.  หจก. เสถียรเจริญทัวร์  14   ม. 22   ต.คลองน้ำไหล 
อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 62180
055-716717  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 16  กพ.002/2554  ชยานนท์ เซอร์วิส  นายชยานนท์  บวรกิลนิษฐ์  119  ม. 11 ต.ท่าขุนราม 
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  6200
 055-746746
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 17  กพ.003/2554  ศรีอุทัยตรวจสภาพรถ  นายธนะศักดิ์  ตรีสุทธาชีพ  27/9  ม. 4  ต.  นครชุม 
อ. เมือง    จ. กำแพงเพชร  62000
 055-840603  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 18  กพ.004/2554  ทรงศิทธิ์ เซอร์วิส  นายงทรงศักดิ์  มิ่งสกุล  91  ม. 4  ต.  คลองน้ำไหล  
อ. คลองลาน 
จ. กำแพงเพชร  62180
089-5674329  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 19  กพ.001/2555  พี.เอส.  บริษัท นครชากังราว จำกัด  596/1 ถ. ราชดำเนิน 1
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. กำแงพเชร   62000
 055-0716171  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 20  กพ.001/2557  สิงห์เซอร์วิส  นายพันธุ์ธัช  พิลึก  456  ม. 13   ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
62000
 055-738111
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 21  กพ.002/2557  บีบี   เซอร์วิส  นางสาวอังคณา  งามชื่น  90/2  ม. 3  ต. หนองปลิง
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000
 055-852100
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 22  กพ.001/2558  พานิช  เซอร์วิส  นางวัชรี กาเผือก  18/2  ม. 8  ต.ไตรตรึงษ์
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62160
 055-020207
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 23  กพ.002/2558  เอกศักดิ์ เซอร์วิส  น.ส. นันท์นภัส  ภูรินันท์กัลยากุล  186/5 ม. 3 ต.คลองแม่ลาย
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000
088-2259965  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 24  กพ.003/2558  เมืองหลวง  นายสุรินทร์ เมืองหลวง  102 ม. .3 ต.คุยบ้านโอง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
 089-6382392  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 25  กพ.004/2558 ตี๋เซอร์วิส  นางสาวสมพร  สุทัศน์  67 ม. 8 ต. คลองพิไกร
อ. พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
   รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 26  กพ.004/2546 อ. เกษมภัณฑ์  นายเกษม  เลิศจรรยาวัฒน์  14/1 ม.  11   ต. ทุ่งทราย 
อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร 62190
 081-8867981
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 27  กพ.001/2559 สมนึกเซอร์วิส  นายสมนึก โสภา 444 ม. 5 ต. ปางมะค่า อ. ขารุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร  62130 081-9714156 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 28     กพ.002/2559 เอกพลเซอร์วิส  

244 ม. 6 ต. ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำแพงเพขร 62210

081-2814233 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 29  กพ.003/2559 นพพลเซอร์วิส   666 ม. 2 ต. วังไทร อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190 055-864544 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 30  กพ.004/2559 นเรศเซอร์วิส  นางอรัญญา  อินทร์อ่่อน 62 ม.12 ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190 089-7048222 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
31 กพ.001/2561 พีพี เอกโปร เซอร์วิส   ม. 10 ต. ไตรตรึงษ์ อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000   รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,516
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl