• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(1) ผลการพิจิราณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
4.สถานตรวจสภาพรถเอกชนภายในจังกวัดกำแพงเพชร
 ที่ เลขที่
ใบอนุญาต
 ชื่อสถานตรวจสภาพรถ  ชื่อผู้ประกอบการ  ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภท / ขนาดรถ
 1  กพ.003/2544  หจก. จอยการยาง  หจก. จอยการยาง  418-424  ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 055-711679 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม   และ  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 2  กพ 009/2544  ธนาฒน์บริการ  นายธนาฒน์  เพ็ญนารา 180 ม. 7   ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 62140
 055-872088 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน  2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 3  กพ.017/2544  ทวีปเซอร์วิส  นายทวีป  ปิ่นทอง 19  ม. 3   ต.ป่าพุทรา  อ.คลองขลุง 
จ.กำแพงเพชร 62120
089-8585351
รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 4  กพ.002/2545  บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด  บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด  219  ต.ลานกระบือ  ต.ลานกระบือ
 จ.กำแพงเพชร 62170
 
 055-769377
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 5  กพ.006/2545  พี.อาร์ เซอร์วิส  นายอภิชิต  สุภาพ  157/8 ม. 2   ต.คลองขลุง  อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 62120
 055-710348
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 6  กพ.008/2545  จันทร์กระจ่างเซอร์วิส  นางพิพ์พันธ์  กันสุข  395/1  ม. 5   ต. โพธิ์ทอง 
อ.ปางศิลาทอง  จ.กำแพงเพชร 62190
 055-727173  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 7  กพ.001/2547  หลีเฮงเส็งกลการ  นายณรงค์  ติรณศักดิ์กุล  340/1-7  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
62000
 055-711400  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 8  กพ.001/2549  ศรีโยธินตรวจสภาพ  นายคมศร  ศุระศรางค์  174 ม. 7   ต.หนองปลิง 
อ. เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000
 055-841709  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 9  กพ.002/2549  พินตรวจสภาพ  นางเจริญทรัพย์  สุริพัฒน์  214  ม. 1   ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62140
055-726509
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 10  กพ.003/2550  พี.เอส. เซอร์วิส 2  หจก. นครชากังราว พี.เอศ.เซอร์วิส  119  ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง   
จ.กำแพงเพชร 62120
055-863241  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน  2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 11  กพ.004/2550  เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง  หจก. เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง  238/26  ม. 3 ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000
 055-717727  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 12  กพ.001/2551  วินัยเซอร์วิส  นางธนพร  วิจิตรพัชราภรณ์  195  ม. 2  ต. ท่ามะเขือ 
อ. คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62190
081-8862084   รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 13  กพ.003/2551  คลองขลุงบริการ  นายถนอมศักดิ์  เจียรนัยกุลวานิช  398/39  ม. 10   ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  62140 081-4746679  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 14  กพ.001/2553  พรานกระต่ายตรวจสภาพรถ  นายสุวรรณ    วิรัชจันดา   77  ม. 1  ต. ถ้ำกระต่ายทอง 
อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร   62110
 055-775567  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 15  กพ.001/2554  พี.ที.  หจก. เสถียรเจริญทัวร์  14   ม. 22   ต.คลองน้ำไหล 
อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 62180
055-716717  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 16  กพ.002/2554  ชยานนท์ เซอร์วิส  นายชยานนท์  บวรกิลนิษฐ์  119  ม. 11 ต.ท่าขุนราม 
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  6200
 055-746746
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 17  กพ.003/2554  ศรีอุทัยตรวจสภาพรถ  นายธนะศักดิ์  ตรีสุทธาชีพ  27/9  ม. 4  ต.  นครชุม 
อ. เมือง    จ. กำแพงเพชร  62000
 055-840603  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 18  กพ.004/2554  ทรงศิทธิ์ เซอร์วิส  นายงทรงศักดิ์  มิ่งสกุล  91  ม. 4  ต.  คลองน้ำไหล  
อ. คลองลาน 
จ. กำแพงเพชร  62180
089-5674329  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 19  กพ.001/2555  พี.เอส.  บริษัท นครชากังราว จำกัด  596/1 ถ. ราชดำเนิน 1
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. กำแงพเชร   62000
 055-0716171  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 20  กพ.001/2557  สิงห์เซอร์วิส  นายพันธุ์ธัช  พิลึก  456  ม. 13   ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
62000
 055-738111
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 21  กพ.002/2557  บีบี   เซอร์วิส  นางสาวอังคณา  งามชื่น  90/2  ม. 3  ต. หนองปลิง
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000
 055-852100
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 22  กพ.001/2558  พานิช  เซอร์วิส  นางวัชรี กาเผือก  18/2  ม. 8  ต.ไตรตรึงษ์
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62160
 055-020207
 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 23  กพ.002/2558  เอกศักดิ์ เซอร์วิส  น.ส. นันท์นภัส  ภูรินันท์กัลยากุล  186/5 ม. 3 ต.คลองแม่ลาย
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000
088-2259965  รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 24  กพ.003/2558  เมืองหลวง  นายสุรินทร์ เมืองหลวง  102 ม. .3 ต.คุยบ้านโอง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
 089-6382392  รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 25  กพ.004/2558 ตี๋เซอร์วิส  นางสาวสมพร  สุทัศน์  67 ม. 8 ต. คลองพิไกร
อ. พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
   รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 26  กพ.004/2546 อ. เกษมภัณฑ์  นายเกษม  เลิศจรรยาวัฒน์  14/1 ม.  11   ต. ทุ่งทราย 
อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร 62190
 081-8867981
 รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 27  กพ.001/2559 สมนึกเซอร์วิส  นายสมนึก โสภา 444 ม. 5 ต. ปางมะค่า อ. ขารุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร  62130 081-9714156 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 28     กพ.002/2559 เอกพลเซอร์วิส  

244 ม. 6 ต. ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำแพงเพขร 62210

081-2814233 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 29  กพ.003/2559 นพพลเซอร์วิส   666 ม. 2 ต. วังไทร อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190 055-864544 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
 30  กพ.004/2559 นเรศเซอร์วิส  นางอรัญญา  อินทร์อ่่อน 62 ม.12 ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190 089-7048222 รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
31 กพ.001/2561 พีพี เอกโปร เซอร์วิส   ม. 10 ต. ไตรตรึงษ์ อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000   รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
243
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,657
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl