• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
1. แจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเงิ่อนไขๆไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  นายลำพวน  เนียมชุมแสง (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
2.  นายเฉลียว  มานาง  (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
3.  นางกนกวรรณ ราหุระ มาตรา 9(1)
4.  นางเนื้อทิพย์  ทุยตระกูล มาตรา 9(1)
5.  นางสาวดาวรุ่ง  ชัยฤทธิ์ มาตรา 9(1)
6.  นายสันติ  เลาหพิบูลรัตนา มาตรา 9(1)
7.  นายกำจัด  คำวลี มาตรา 9(1)
8.  นายสมพงษ์  ไกรวิจิตร มาตรา 9(1)
9.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอุทัย ขนส่ง (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
10.  นางทิพย์สุคนธ์  สมัครการ (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
11.  นายรัตน์  พูลศรี (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
12.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรวิศวกรรม 37 มาตรา 9(1)
13.  นางชุติมา  บุญพุ่ม (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
14.  นางสาวธัชตะวัน  ใจตาวงค์ (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
15.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชับบริการ (กำแพงเพชร) (เพ่ิมรถ) มาตรา 9(1)
16.  นายนรี  สิงห์ไข่มุกข์ มาตรา 9(1)
17.  นายเสกสรร  กันธรักษา มาตรา 9(1)
18.  นายทองคำ  ทับทอง มาตรา 9(1)
19.  นายชณัฐธัณนพ  ปานเทศนพฤทธิ์ มาตรา 9(1)
20.  นายประวิทย์  ชำนาญ มาตรา 9(1)
21.  นายรุ่ง  ไร่นุ่ม มาตรา 9(1)
22.  บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด มาตรา 9(1)
23.  นายพนะ  เกิดพระ มาตรา 9(1)
24.  บริษัท ก.กิตติ ทรานสปอร์ต จำกัด มาตรา 9(1)
25.  นางสาวมาริษา  สิงห์เรืือง มาตรา 9(1)
26.  นายสาคร  ยศบุญ มาตรา 9(1)
27.  บริษัท พีที.แพลงตอน ทรานสปอร์ต จำกัด มาตรา 9(1)
28.  นายสุรเกียาตร  อนุตตรีย์กุล มาตรา 9(1)
29.  นายสุทิน  นันทโต มาตรา 9(1)
30.  นายประทีป  คุ้มวงษ์ มาตรา 9(1)
31.  นายสมคิด  ธิฟู มาตรา 9(1)
32.  นายแดงต้อย  กบขุนทด มาตรา 9(1)
33.  นายธวัช  อินตา มาตรา 9(1)
34.  นายเพ็ญประภา  สาเสน มาตรา 9(1)
35.  นางทิพย์  แก่งศิริ มาตรา 9(1)


ปรับปรุงเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,481
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl