• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ที่

เลขที่
ใบอนุญาต

ชื่อสถานตรวจสภาพรถ

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ประเภท / ขนาดรถ

1      

กพ.003/2544      

หจก. จอยการยาง

หจก. จอยการยาง

418-424 ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-711679

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

2

กพ 009/2544

ธนาฒน์บริการ

นายธนาฒน์ เพ็ญนารา

180 ม. 7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62140

055-872088

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

3

กพ.017/2544

ทวีปเซอร์วิส

นายทวีป ปิ่นทอง

19 ม. 3 ต.ป่าพุทรา อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

089-8585351

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

4

กพ.002/2545

บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

219 ต.ลานกระบือ ต.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร 62170

 

055-769377

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

5

กพ.006/2545

พี.อาร์ เซอร์วิส

นายอภิชิต สุภาพ

157/8 ม. 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

055-710348

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

6

กพ.008/2545

จันทร์กระจ่างเซอร์วิส

นางพิพ์พันธ์ กันสุข

395/1 ม. 5 ต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62190

055-727173

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

7

กพ.001/2547

หลีเฮงเส็งกลการ

นายณรงค์ ติรณศักดิ์กุล

340/1-7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-711400

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

8

กพ.001/2549

ศรีโยธินตรวจสภาพ

นายคมศร ศุระศรางค์

174 ม. 7 ต.หนองปลิง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-841709

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

9

กพ.002/2549

พินตรวจสภาพ

นางเจริญทรัพย์ สุริพัฒน์

214 ม. 1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

055-726509

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักยานยนต์ทุกยี่ห้อ

10

กพ.003/2550

พี.เอส. เซอร์วิส 2

หจก. นครชากังราว พี.เอศ.เซอร์วิส

119 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

055-863241

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

11

กพ.004/2550

เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง

หจก. เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง

238/26 ม. 3 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-717727

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

12

กพ.001/2551

วินัยเซอร์วิส

นางธนพร วิจิตรพัชราภรณ์

195 ม. 2 ต. ท่ามะเขือ
อ. คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62190

081-8862084

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

13

กพ.003/2551

คลองขลุงบริการ

นายถนอมศักดิ์ เจียรนัยกุลวานิช

398/39 ม. 10 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

081-4746679

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

14

กพ.001/2553

พรานกระต่ายตรวจสภาพรถ

นายสุวรรณ วิรัชจันดา

77 ม. 1 ต. ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร 62110

055-775567

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

15

กพ.001/2554

พี.ที.

หจก. เสถียรเจริญทัวร์

14 ม. 22 ต.คลองน้ำไหล
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

055-716717

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

16

กพ.002/2554

ชยานนท์ เซอร์วิส

นายชยานนท์ บวรกิลนิษฐ์

119 ม. 11 ต.ท่าขุนราม
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 6200

055-746746

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

17

กพ.003/2554

ศรีอุทัยตรวจสภาพรถ

นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธาชีพ

27/9 ม. 4 ต. นครชุม
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

055-840603

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

18

กพ.004/2554

ทรงศิทธิ์ เซอร์วิส

นายงทรงศักดิ์ มิ่งสกุล

91 ม. 4 ต. คลองน้ำไหล
อ. คลองลาน
จ. กำแพงเพชร 62180

089-5674329

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

19

กพ.001/2555

พี.เอส.

บริษัท นครชากังราว จำกัด

596/1 ถ. ราชดำเนิน 1
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. กำแงพเชร 62000

055-0716171

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

20

กพ.001/2557

สิงห์เซอร์วิส

นายพันธุ์ธัช พิลึก

456 ม. 13 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-738111

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

21

กพ.002/2557

บีบี เซอร์วิส

นางสาวอังคณา งามชื่น

90/2 ม. 3 ต. หนองปลิง
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000

055-852100

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

22

กพ.001/2558

พานิช เซอร์วิส

นางวัชรี กาเผือก

18/2 ม. 8 ต.ไตรตรึงษ์
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62160

055-020207

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

23

กพ.002/2558

เอกศักดิ์ เซอร์วิส

น.ส. นันท์นภัส ภูรินันท์กัลยากุล

186/5 ม. 3 ต.คลองแม่ลาย
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000

088-2259965

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

24

กพ.003/2558

เมืองหลวง

นายสุรินทร์ เมืองหลวง

102 ม. .3 ต.คุยบ้านโอง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110

089-6382392

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

25

กพ.004/2558

ตี๋เซอร์วิส

นางสาวสมพร สุทัศน์

67 ม. 8 ต. คลองพิไกร
อ. พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110

 

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

26

กพ.004/2546

อ. เกษมภัณฑ์

นายเกษม เลิศจรรยาวัฒน์

14/1 ม. 11 ต. ทุ่งทราย
อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190

081-8867981

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

27

กพ.001/2559

สมนึกเซอร์วิส

นายสมนึก โสภส

444 ม. 5 ต. ปางมะค่า อ. ขารุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 62130

081-9714156

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

28

กพ.002/2559

เอกพลเซอร์วิส

 

244 ม. 6 ต. ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำแพงเพขร 62210

081-2814233

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

29

กพ.003/2559

นพพลเซอร์วิส

 

666 ม. 2 ต. วังไทร อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190

055-864544

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

30

กพ.004/2559

นเรศเซอร์วิส

นางอรัญญา อิทร์อ่อน

62 ม.12 ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190

089-7048222

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

31

กพ.001/2561

พีพี เอกโปร เซอร์วิส

 

ม. 10 ต. ไตรตรึงษ์ อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

 

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
212
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,626
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl