• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ที่

เลขที่
ใบอนุญาต

ชื่อสถานตรวจสภาพรถ

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ประเภท / ขนาดรถ

1      

กพ.003/2544      

หจก. จอยการยาง

หจก. จอยการยาง

418-424 ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-711679

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

2

กพ 009/2544

ธนาฒน์บริการ

นายธนาฒน์ เพ็ญนารา

180 ม. 7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62140

055-872088

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

3

กพ.017/2544

ทวีปเซอร์วิส

นายทวีป ปิ่นทอง

19 ม. 3 ต.ป่าพุทรา อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

089-8585351

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

4

กพ.002/2545

บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

219 ต.ลานกระบือ ต.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร 62170

 

055-769377

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

5

กพ.006/2545

พี.อาร์ เซอร์วิส

นายอภิชิต สุภาพ

157/8 ม. 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

055-710348

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

6

กพ.008/2545

จันทร์กระจ่างเซอร์วิส

นางพิพ์พันธ์ กันสุข

395/1 ม. 5 ต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62190

055-727173

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

7

กพ.001/2547

หลีเฮงเส็งกลการ

นายณรงค์ ติรณศักดิ์กุล

340/1-7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-711400

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

8

กพ.001/2549

ศรีโยธินตรวจสภาพ

นายคมศร ศุระศรางค์

174 ม. 7 ต.หนองปลิง
อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-841709

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

9

กพ.002/2549

พินตรวจสภาพ

นางเจริญทรัพย์ สุริพัฒน์

214 ม. 1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

055-726509

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักยานยนต์ทุกยี่ห้อ

10

กพ.003/2550

พี.เอส. เซอร์วิส 2

หจก. นครชากังราว พี.เอศ.เซอร์วิส

119 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120

055-863241

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

11

กพ.004/2550

เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง

หจก. เจ.วี.อาร์เอ็นจิเนียริ่ง

238/26 ม. 3 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-717727

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

12

กพ.001/2551

วินัยเซอร์วิส

นางธนพร วิจิตรพัชราภรณ์

195 ม. 2 ต. ท่ามะเขือ
อ. คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62190

081-8862084

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

13

กพ.003/2551

คลองขลุงบริการ

นายถนอมศักดิ์ เจียรนัยกุลวานิช

398/39 ม. 10 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

081-4746679

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

14

กพ.001/2553

พรานกระต่ายตรวจสภาพรถ

นายสุวรรณ วิรัชจันดา

77 ม. 1 ต. ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร 62110

055-775567

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

15

กพ.001/2554

พี.ที.

หจก. เสถียรเจริญทัวร์

14 ม. 22 ต.คลองน้ำไหล
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

055-716717

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

16

กพ.002/2554

ชยานนท์ เซอร์วิส

นายชยานนท์ บวรกิลนิษฐ์

119 ม. 11 ต.ท่าขุนราม
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 6200

055-746746

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

17

กพ.003/2554

ศรีอุทัยตรวจสภาพรถ

นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธาชีพ

27/9 ม. 4 ต. นครชุม
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

055-840603

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

18

กพ.004/2554

ทรงศิทธิ์ เซอร์วิส

นายงทรงศักดิ์ มิ่งสกุล

91 ม. 4 ต. คลองน้ำไหล
อ. คลองลาน
จ. กำแพงเพชร 62180

089-5674329

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

19

กพ.001/2555

พี.เอส.

บริษัท นครชากังราว จำกัด

596/1 ถ. ราชดำเนิน 1
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. กำแงพเชร 62000

055-0716171

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

20

กพ.001/2557

สิงห์เซอร์วิส

นายพันธุ์ธัช พิลึก

456 ม. 13 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000

055-738111

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

21

กพ.002/2557

บีบี เซอร์วิส

นางสาวอังคณา งามชื่น

90/2 ม. 3 ต. หนองปลิง
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000

055-852100

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

22

กพ.001/2558

พานิช เซอร์วิส

นางวัชรี กาเผือก

18/2 ม. 8 ต.ไตรตรึงษ์
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62160

055-020207

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

23

กพ.002/2558

เอกศักดิ์ เซอร์วิส

น.ส. นันท์นภัส ภูรินันท์กัลยากุล

186/5 ม. 3 ต.คลองแม่ลาย
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
62000

088-2259965

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

24

กพ.003/2558

เมืองหลวง

นายสุรินทร์ เมืองหลวง

102 ม. .3 ต.คุยบ้านโอง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110

089-6382392

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

25

กพ.004/2558

ตี๋เซอร์วิส

นางสาวสมพร สุทัศน์

67 ม. 8 ต. คลองพิไกร
อ. พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110

 

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

26

กพ.004/2546

อ. เกษมภัณฑ์

นายเกษม เลิศจรรยาวัฒน์

14/1 ม. 11 ต. ทุ่งทราย
อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190

081-8867981

รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

27

กพ.001/2559

สมนึกเซอร์วิส

นายสมนึก โสภส

444 ม. 5 ต. ปางมะค่า อ. ขารุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 62130

081-9714156

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

28

กพ.002/2559

เอกพลเซอร์วิส

 

244 ม. 6 ต. ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำแพงเพขร 62210

081-2814233

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

29

กพ.003/2559

นพพลเซอร์วิส

 

666 ม. 2 ต. วังไทร อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190

055-864544

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

30

กพ.004/2559

นเรศเซอร์วิส

นางอรัญญา อิทร์อ่อน

62 ม.12 ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร 62190

089-7048222

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

31

กพ.001/2561

พีพี เอกโปร เซอร์วิส

 

ม. 10 ต. ไตรตรึงษ์ อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

 

รถยนต์ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,479
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl