• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

 

สถิติเปรียบเทียบรายไตรมาส (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ลำดับที่ รายการ ประเภทข้อมูล
1. สถิติจำนวนรถจะทะเบียนสะสม ไตรมาสที่ 1
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62)
ไตรมาสที่ 2
(ณ วันที่ 31 มี.ค.63)
ไตรมาสที่ 3
(ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)
2. สถิติดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
3. 
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ
    3.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง
จำแยกตามยี่ห้อ (รย. 1)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
    3.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง
จำแยกตามยี่ห้อ (รย. 2 )
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
    3.3 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง
จำแยกตามยี่ห้อ (รย. 3 )
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
    3.4 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง
จำแยกตามยี่ห้อ (รย. 12 )
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

4.

 
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่ ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ
    4.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่
ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ (รถโดยสาร)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
    4.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่
ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ (รถบรรทุก)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
5. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
6. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินินการด้านใบอนุญาตขับรถ
และผู้ประจำรถ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
7. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สะสม
ไตรมาสที่ 1
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62)
ไตรมาสที่ 2
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
ไตรมาสที่ 3
(ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)
8. ข้อมูลสถิติสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบ
การขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
9. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกึี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ
  9.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ
ตาม พรบ. รถยนต์
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
   9.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ
ตาม พรบ. ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
11. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
12. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
   12.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
ตาม พรบ.รถยนต์
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
   12.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
ตาม พรบ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,489
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl