• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถ และด้านทะเบียนและภาษีรถ

          ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

          โดยที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ผ่อนคลายให้ประชาชนทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกการอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ สอดคล้องกับการผ่อนคลายตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและด้านทะเบียนและภาษีรถ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบบด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้
ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้
(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมฯ_เปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ.pdf 1 MB 52

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
515
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,725
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl