วิธีการใช้งาน :  
1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target As...
3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน
       

** การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับพิมพ์แบบฟอร์ม


 ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
      แบบคำขอโอนและรับโอน
      แบบคำขออื่นๆ
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
      หนังสือมอบอำนาจ


 ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง
      แบบคำขออื่นๆ
      แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
      แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ
      แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ ซึ่งใช้กับรถตามพรบ.การขนส่งทางบก


 ใบอนุญาตขับรถ
      แบบคำขออื่นๆ (กรณีชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ-สกุล แก้ไขที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น)
      บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย
      หนังสือมอบอำนาจ
      ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ต้องตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์เท่านั้น)


 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
      แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ ที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
      คำขอวางหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
      หนังสือชี้แจง ดาวน์โหลด
      สัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่ ดาวน์โหลด
      คำขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ดาวน์โหลด


 ทะเบียนรถยนต์
      แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3) ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว ดาวน์โหลด
      แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่น ๆ ดาวน์โหลด
      หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
      หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉพาะรถตามระเบียบฯ ตามข้อ 4(3)
ดาวน์โหลด


 ทะเบียนรถขนส่ง
      แบบคำขอจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่น ๆ ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด


 สถานีขนส่งผู้โดยสาร
      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดาวน์โหลด
      แบบคำขอมอบที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดาวน์โหลด
      แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดาวน์โหลด


 การขนส่งผู้โดยสารประจำทาง
      แบบคำขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด


 การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (รถ30)
      แบบคำขออนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง ดาวน์โหลด
      แบบคำขอบรรจุ เปลี่ยน ถอน ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด
      ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 4 ดาว ดาวน์โหลด
      ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 5 ดาว ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด


 การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ(รถแท็กซี่)
      แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับนิติบุคคล ดาวน์โหลด
      แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
      แบบคำขอคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับนิติบุคคล ดาวน์โหลด
      แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
      แบบคำขออนุญาตบรรจุรถ ถอนรถ ทดแทนรถ ดาวน์โหลด
      สัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่ ดาวน์โหลด


 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน
      รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ดาวน์โหลด
      รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (รถเมล์ รถตู้ บขส. รถสองแถว) ดาวน์โหลด


 บัญชีรถและเครื่องยนต์
      แบบคำขอจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอหนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่าย ดาวน์โหลด
      แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      ตัวอย่างการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถยนต์/รถยนต์สามล้อ/รถแทรกเตอร์ ดาวน์โหลด
      บัญชีรับและจำหน่ายรถ หรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ดาวน์โหลด


 [ปรับปรุงวันที่
18 .ย.57]