Home
การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ

การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ


สามารถยื่นต่อทะเบียนรถและชำระภาษีได้ทันทีเมื่อมีหลักฐานครบถ้วน ณ สำนักงานขนส่งที่ผู้ประกอบการขนส่งมีภูมิลำเนาอยู่


หลักฐานที่ใช้

๑.  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

๒.  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑.  นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือขอประวัติรถจากสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน 

๒.  ใช้ใบรับรองการตรวจสภาพ และแบบคำขอต่ออายุทะเบียนรถ ยื่นคำร้องขอต่ออายุทะเบียนรถและชำระภาษีรถพร้อมหลักฐาน 

๓.  ชำระเงินค่าภาษีรถ 

๔.  รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน 

หมายเหตุ – กรณีการต่ออายุและชำระภาษีรถจะใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ  หรือไม่ก็ได้

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter