การโอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนกรรมสิทธิ์รถหลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ พินัยกรรม คำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น 
3. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
4. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถซึ่งลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว
5. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ยื่นแบบคำขอโอนและรับโอน (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้วพร้อมหลักฐาน  แล้วนำรถเข้าตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถ)
2. ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 ของผู้รับโอน
3. 
ชำระค่าธรรมเนียม
4. บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
5. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน


ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที


หมายเหตุ

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอนรถ หากไม่ดำเนินการจะต้องเปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฏหมายกำหนด


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter