การโอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนกรรมสิทธิ์รถ


หลักฐานที่ใช้

๑.  หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

๒.  หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ พินัยกรรม คำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น 

๓.  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถซึ่งลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว


ขั้นตอนการดำเนินการ

๑.  ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยบรรจุรถคันที่จะรับโอนไว้ในบัญชี ขส.บ.๑๑ ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว

๒.  ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ใช้เฉพาะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ พร้อมหลักฐาน  แล้วนำรถเข้าตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถ

๓.  ยื่นคำขอโอนและรับโอนพร้อมหลักฐาน  ณ  ฝ่ายทะเบียนรถ

๔.  ชำระค่าธรรมเนียม 

๕.  รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

หมายเหตุ - ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันโอนรถ

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter