Home
หลักเกณฑ์การจองหมายเลขทะเบียนรถ


ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้รับคิวสำหรับจองเลข
โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

โดยเปิดให้รับคิวล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันจองเลข

ตั้งแต่เวลา 18.00 น.จนถึงเวลา 7.00 น. ของวันถัดไป1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่
- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว
- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
- สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์ ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว 
- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
- สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
- นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
- แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

2. นิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม

หลักเกณฑ์ตาม ข้อ1.
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาบัตรประชาชน
กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน
และหนังสือรับรองการทำงาน

3. ไม่สามารถจองเลขใหม่ได้ จนกว่าเลขที่จองไว้นั้นจดทะเบียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. จองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 คัน ต้องแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทุกคัน

5. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป

7. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่
และจะแจ้งให้ทราบคลิกที่นี่ เพื่อขอรับคิวจองเลขทะเบียน  |  
คลิกที่นี่ เพื่อดูตารางเปิดรับจองเลขAttachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (แบบคำขอจองเลขทะเบียน.pdf)แบบคำขอจองเลขทะเบียนรถ 1643 Kb
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter