Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับมอบที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
2 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง
3 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง
4 รายชื่อผู้มีสิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มเติม
5 เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด สมุทรสงคราม ยื่นคำขอใบอนุญาต
6 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์เป็นเอกสารหลักฐานการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์
7 กฏกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดที่เบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชัรถใช้ถนน
9 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการรขนส่งสินค้าในช่วงวัดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (7 ก.ค. 58)
11 การตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจาก กปถ.(แก้ไขเพิ่มเติม) (18 มิ.ย. 58)
12 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 200 พระพุทธบาท-อ่างทอง (10 มิ.ย. 58)
13 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (5 มิ.ย. 58)
14 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 006/2558 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (4 มิ.ย. 58)
15 ประกาศกรมการขนส่ทางบก เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (2 มิ.ย. 58)
16 ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับเงินจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (2 มิ.ย. 58)
17 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 4 จำนวน 3 เส้นทาง (28 พ.ค. 58)
18 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (22 พ.ค. 58)
19 ระเบียบและประกาศรวม 3 ฉบับ (21 พ.ค. 58)
20 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่ 96/2558 (20 พ.ค. 58)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter