Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ด่วน ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (25 ก.ค.57)
2 ด่วนมาก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (25 ก.ค. 57)
3 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัด เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (18 ก.ค.57)
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (10 ก.ค. 57)
5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 2 ฉบับ (9 ก.ค.57)
6 ด่วนมาก เรื่อง การควบคุมดูแลและกำชับพนักงานขับรถให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูฝน (2 ก.ค.57)
7 ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (2 ก.ค.57)
8 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทราปราการ (18 มิ.ย.57)
9 เรียนท่านผู้ประกอบการขนส่ง เรื่องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน (30 พ.ค. 57)
10 แจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และส่งมอบคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบศูนย์ข้อมูลประวัติฯ (30 พ.ค.57)
11 ประกาศการจองคิวผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (ใหม่) (30 พ.ค.57)
12 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 839 นครราชสีมา - นครพนม (27 พ.ค.57)
13 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มอบอำนาจให้จัดทำบันทึกความตกลงกับหน่วยงานในการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด (26 พ.ค.57)
14 ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (19 พ.ค.57)
15 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง บริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ พ.ศ. 2557 (14 พ.ค.57)
16 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 396 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ำร้อน (21 เม.ย.57)
17 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 841 บึงกาฬ - แม่สาย (21 เม.ย.57)
18 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 878 แม่สอด - สวนผึ้ง (21 เม.ย.57)
19 กำหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง (Graphic) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่กำหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล)(18 เม.ย.57)
20 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(11 เม.ย.57)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter