Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 397 พัทยา-บ้านแพ-ด่านถาวรบ้านแหลม
2 กฏกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559
3 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้น)
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)
5 เรื่อง ให้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลและเข้มงวดกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6 การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
7 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
8 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
9 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
10 เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
11 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 10/2558 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
12 ร่างประกาศการมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณสมบัติอุุุปกรณ์สะท้อนแสงของรถและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงของรถ พ.ศ........
13 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
14 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
15 แสดงความคิดเห็นร่างประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการผ่านการทดสอบขับรถสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ พ.ศ. ....
16 ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณธ ( ฉบับที่....) พ.ศ. ....
17 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
18 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
19 กฏกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
20 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter