เข้าใช้งานทั้งหมด: คน

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ

        แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

       1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

       2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

   1.  หยุด        "หยุด"

    ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

2.          "ให้ทาง"

       ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

3.          "ให้รถสวนทางมาก่อน"

        ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

4.          "ห้ามแซง"

        ความหมาย ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

5.          "ห้ามเข้า"

         ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

6.          "ห้ามกลับรถไปทางขวา"

       ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

7.        "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย"

       ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

8.        "ห้ามเลี้ยวซ้าย"        

     ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

9.         "ห้ามเลี้ยวขวา"

        ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

10.        "ห้ามรถยนต์"

        ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

Next