ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน  

        แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
       1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
       2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
       3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ

  1.       
"ทางโค้งซ้าย"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

2.    "ทางโค้งขวา"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

3.     "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

4.    "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

5.    "ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

6.    "ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา"

    ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

7.       "ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย"

    ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

8.    "ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา"

    ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

9.    "ทางโทตัดทางเอก"

    ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

10.    "ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย"  

    ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

 

Next