สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)กรมการขนส่งทางบก

♦ หน้าที่ความรับผิดชอบ ♦

               สำนักวิศวกรรมยานยนต์มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาด้านวิศวกรรมยานยนต์และมลภาวะที่ เกิดจากยานพาหนะกำหนดแบบมาตรฐานให้ความเห็นชอบรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถรวมทั้งการทดสอบ ด้านวิศวกรรมยานยนต์ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความรู้และความชำนาญของบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมยานยนต์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการอนุญาตจากกรมตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดนแบ่งงานภายในออกเป็นดังนี้.

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานพัสดุ การจัดทำงบประมาณ การจัดทำงานติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ งานประชุม งานพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานทุกชนิด

2. กลุ่มมาตรฐานยานยนต์

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการรับรองแบบรถเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคของรถเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข พร้อมทั้งดำเนินการรับรองหน่วยงานทดสอบและหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามพันธะกรณีของความตกลงระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในส่วนของการรับรองแบบและข้อกำหนดทางเทคนิค

3. ส่วนรับรองแบบรถ

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบรถบรรทุก รถโดยสาร และคัสซีรถใหม่ที่ยังมิได้จดทะเบียนทั้งเป็นรายคันและเป็นแบบ (Type) กำหนด ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรถ ดำเนินการตรวจทดสอบและรับรองรถ คัสซีรถ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ พิจารณาตรวจสอบรถที่ผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ พิจารณาให้ความเห็นชอบรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถเฉพาะกิจ และรถบรรทุกสินค้าอันตรายที่สร้างประกอบใหม่และดัดแปลง อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจทดสอบถังบรรทุกสินค้าอันตราย และให้ความเห็นชอบผู้รับรองรถบรรทุกสินค้าอันตราย

       3.1 งานรับรองรถและเครื่องอุปกรณ์

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุก รถโดยสาร และคัสซีรถใหม่ที่ยังมิได้จดทะเบียนทั้งที่เป็นรายคันและเป็นแบบ (Type) กำหนด ปรับปรุง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ ดำเนินการตรวจทดสอบและรับรองรถ คัสซีรถ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ พิจารณาตรวจสอบรถที่ผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ พิจารณาให้ความเห็นชอบรถพ่วง รถกึ่งพ่วงที่สร้างประกอบใหม่และดัดแปลง อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

       3.2 งานรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกสินค้าอันตราย

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกสินค้าอันตรายที่สร้างประกอบใหม่และดัดแปลง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ กำหนด ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจทดสอบถังบรรทุกสินค้าอันตราย ผู้รับรองรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกสินค้าอันตราย ศึกษา พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิครถเฉพาะกิจและรถบรรทุกสินค้าอันตราย อบรม สัมมนา เผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ผลิตรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกสินค้าอันตราย ผู้ผลิตส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. ส่วนตรวจสอบสมรรถนะรถ

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรถจดทะเบียนแล้วที่ทำการแก้ไขดัดแปลง (ยกเว้นรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกวัตถุอันตราย) รถที่สร้างประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าใช้แล้ว และรถโดยสารที่มีการแก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกตรวจ ทดสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดและปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดัดแปลงรถ สร้างประกอบรถ เปลี่ยนลักษณะหรือมาตรฐานรถ ปรับปรุงสมรรถนะของรถ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการดัดแปลงและการสร้างประกอบรถของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบรถดัดแปลง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงรถ สร้างประกอบรถให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

       4.1 งานรถบรรทุก

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุกจดทะเบียนแล้วที่ทำการแก้ไขดัดแปลง (ยกเว้นรถเฉพาะกิจและรถบรรทุกวัตถุอันตราย) รถบรรทุกที่สร้างประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าใช้แล้ว ตรวจ ทดสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของรถบรรทุก เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถบรรทุก เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดัดแปลงรถบรรทุก สร้างประกอบรถบรรทุก เปลี่ยนลักษณะรถบรรทุก ปรับปรุงสมรรถนะของรถบรรทุก ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการดัดแปลงและการสร้างประกอบรถบรรทุกของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบรถดัดแปลง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของรถบรรทุก เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถบรรทุก อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงรถบรรทุก สร้างประกอบรถบรรทุกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งเจ้าของรถ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       4.2 งานรถโดยสาร

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรถโดยสารจดทะเบียนแล้วที่ทำการแก้ไขดัดแปลง รถโดยสารที่สร้างประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าใช้แล้ว และรถโดยสารที่มีการแก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ตรวจ ทดสอบ ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของรถโดยสาร เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถโดยสาร เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดัดแปลงรถโดยสาร สร้างประกอบรถโดยสาร เปลี่ยนมาตรฐานรถโดยสาร ปรับปรุงสมรรถนะของรถโดยสาร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการดัดแปลงและสร้างประกอบรถโดยสารของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการขอคเห็นชอบรถโดยสารดัดแปลง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของรถโดยสาร เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถโดยสาร อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงรถโดยสาร การสร้างประกอบรถโดยสารให้แก่ผู้ประกอบรถโดยสารให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนสถานตรวจสภาพรถ

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแล การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถและผู้ตรวจสภาพรถ กำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการดำเนินการตรวจสภาพรถและผู้ตรวจสภาพรถ วางแผนส่งเสริมให้มีสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศและครบคลุมทุกพื้นที่ ตรวจสอบและดำเนินการอนุญาตการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสภาพรถและการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถให้กับผู้ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ และผู้ทีเกี่ยวข้อง

       5.1 งานวางแผนและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ

               มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานจัดตั้ง กำหนด กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ การออก การต่อ และการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ กำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งการดำเนินการในการอนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนผ็ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ และศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการตรวจสภาพรถ ประสานงานและร่วมดำเนินการในด้านการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานในการตรวจสภาพรถ มาตรฐานของเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์การตรวจสภาพรถ ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถและการตรวจสภาพรถให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง

       5.2 งานสถานตรวจสภาพรถ 1

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถและผู้ตรวจสภาพรถในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางบางส่วน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ สรุปและประเมินผลการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา พัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น พิจารณาและเสนอความเห็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสภาพรถและการตรวจสภาพรถ การจัดทำทะเบียนประวัติใบอนุญาต บุคลากร เครื่องและอุปกรณ์ การตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถและการตรวจสภาพรถให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

       5.3 งานสถานตรวจสภาพรถ 2

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับงานสถานตรวจสภาพรถ 1 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคกลางบางส่วน

6. ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้ความเห็นชอบ รับรอง ซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์การตรวจสภาพรถจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานในการตรวจสภาพรถ มาตรฐานของเครื่องตรวจและการอึปกรณ์กาตรวจสภาพรถ

       6.1 งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถให้ความเห็นชอบรับรองเครื่องตรวจสภาพรถและทดสอบรถด้วยเครื่องตรวจสภาพรถเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบรถ

       6.2 งานเครื่องตรวจสภาพรถ

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถจัดทำรายละเอียดวิธีการใช้การบำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ จัดทำประวัติเครื่องตรวจสภาพรถวางแผนการจักชดหาเครื่องตรวจสภาพรถเพิ่มใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ควบคุมและทดสอบซ่อมบำรุงตรวจเพื่อจ้างซ่อมและรับการจ้างซ่อมเครื่องตรวจสภาพรถและรถยนต์ราชการกรมฯ

7. กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้พลังงานทางเลือก ตรวจและทดสอบ ให้ความเห็นชอบตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบและผุ้ติดตั้ง กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับรถด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมให้สอดคลองตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีสนธิสัญญาต่างๆ ตรวจสอบพิษทางอากาศและเสียงจากรถ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล สถิติผลการตรวจสอบมลพิษจากรถ

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
190
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
101,888
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl