• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

ประวัติส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่ง

ทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดท าการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2508 โดยมีนายสลัด สุวรรณรอดดำรงต าแหน่งเป็นขนส่งจังหวัดท่านแรก ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่147 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ต ำบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมมีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ต่อมาในปีพ.ศ.2552-2553 ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงซึ่งอยู่ติดกันต่อออกไปอีก 23 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,000
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,032,086
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl