• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

ภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

   การแบ่งหน่วยงานภายใน

 

               สำนักงานขนส่งจังหวัด  มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
     1.  งานบริหารงานทั่วไป 
     2.  กลุ่มวิชาการขนส่ง 
     3.  ฝ่ายทะเบียนรถ 
     4.  ฝ่ายตรวจสภาพรถ 
     5.  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 
     6.  สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

       สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันมีสำนักงานขนส่งจังหวัด 75 จังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา 114 สาขา ลักษณะงานเป็นงานควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในเขตจังหวัด โดยดำเนินการด้านการประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การวางแผน การจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การตรวจการ การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมดูแลสถานตรวจสภาพรถ และโรงเรียนสอนขับรถของเอกชน และการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

   1. งานบริหารทั่วไป

 

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี   การจัดทำแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ  การพัสดุ  งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์  งานทะเบียนรถราชการ  งานธุรการทั่วไป  และช่วยงานด้านตรวจการ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด

   2. กลุ่มวิชาการขนส่ง

 

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง  เพื่อวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนดปรับปรุง ยกเลิก เส้นทางการเดินรถ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง  รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล  การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์  และการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถ  ด้านใบอนุญาต ขับรถและผู้ประจำรถ  รวมทั้งการควบคุม ตรวจตรา ปราบปราม และจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

 
   3. ฝ่ายทะเบียนรถ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก  และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

   4. ฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ  การตรวจสอบรถ  การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ  และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน  ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การต่ออายุ  การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
   5. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   6. สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

 

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การตรวจตรา ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ (เว้นแต่การจดทะเบียนรถ)  การเปลี่ยนประเภทรถ  การโอนกรรมสิทธิ์รถและการย้ายรถเข้า – ออก ดำเนินการตรวจสอบรถและตรวจสภาพรถ  การดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ  และใบอนุญาตขับรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

   สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี

 

         มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ตรวจตรา ปราบปราม จัดเก็บเงินค่าบริการรายได้ของสถานีและจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถ

 

 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง
อำเภอพานทอง
โทรศัพท์ 038-277467

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง
ที่ตั้ง เลขที่ 143 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ
email: banglamung@dlt.mail.go.th
โทรศัพท์ 038-069054-5

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่
ที่ตั้ง เลขที่ 589 หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะจันทร์
email: nongyai@dlt.mail.go.th
โทรศัพท์ 038-218848-9

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา
ที่ตั้ง เลขที่ 22/22 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง
email: siracha@dlt.mail.go.th
โทรศัพท์ 038-493233-4

  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ 10 ไร่
โทรศัพท์ 038-203136

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
280
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,637
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl