• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

ทำเนียบขนส่งจังหวัด ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1. นายสลัด สุวรรณรอด 1 กรกฎาคม 2508 ถึง 28 เมษายน 2510
2. นางสาวสายพิณ จงรุ่งเรือง 1 พฤษภาคม 2510 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2517
3. นายอนันต์ กังสนันท์ 1 มีนาคม 2517 ถึง 31 สิงหาคม 2520
4. นายพงศกร เลาหวิเชียร 1 กันยายน 2520 ถึง 13 ตุลาคม 2523
5. นายวสันต์ ตันติโกวิทย์ 14 ตุลาคม 2523 ถึง 6 ธันวาคม 2528
6. นายธนิต นวลสนิท 6 ธันวาคม 2528 ถึง 21 สิงหาคม 2530
7. นายธนิตย์ ชนะกุล 24 สิงหาคม 2530 ถึง 3 กรกฎาคม 2534
8. นายนิพันธ์ พลพันธุ์ 3 กรกฎาคม 2534 ถึง 30 กันยายน 2543
9. นางพิมลลักษณ์ ตรีพาสัย 1 ตุลาคม 2543 ถึง 30 กันยายน 2547
10. นายประสิทธิ์ ศิริแสง 4 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2551
11. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร 7 มิถุนายน 2552 ถึง 29 เมษายน 2554
12. นายณันทพงศ์ เชิดชู 2 พฤษภาคม 2554 ถึง 17 มิถุนายน 2555
13. นายชัตรชัย ทองมี 18 มิถุนายน 2555 ถึง 3 พฤษภาคม 2560
14. นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล 12 ธันวาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

 

ผู้บริหาร

 

นายทรงธรรม  เที่ยงตรง

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง    

นางสาววัชรี อาจวารินทร์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 

 นายประวร   ไชยอ้าย 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

นางสาวเนาวรัตน์  ยุทธนารังสรรค์

  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  

นางอรทัย เกษตรสุนทร

     รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป     

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
155
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,512
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl