• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอเป็นแต่ละกรณี ดังนี้

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
  • ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  • บัตรประชาชน
  • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
 3. กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อลาย) มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม จาก ข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมบันทึกปากคำ

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องดำเนินการดังนี้
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   • ทดสอบปฏิกิริยา/li>
   • ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก สายตาบอดสี
  • เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก ดังต่อไปนี้
   • ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมเข้ารับการทดสอบขับรถ
  • สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และรับใบอนุญาตได้
  • สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท จะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรก่อน เมื่อทราบผลประวัติแล้วปรากฏว่าไม่พบประวัติ ชำระค่าธรรมเนียมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และรับใบอนุญาตได้ หากปรากฏว่าพบประวัติว่ามีคดีต้องรอผลคดี เมื่อทราบผลคดีแล้วปรากฏว่า ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก หรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ โทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิด หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี จึงจะชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
390,051
 • โทรสาร : 038-275200,   เบอร์โทร.038-275201
 • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl