• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขษ

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  จังหวัดชลบุรี

………………….. ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ก าหนดให้น าหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ ประชาชนส าหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร  ขษ  ออกประมูลเป็นการทั่วไป   โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้)  และวิธีประมูลทางอินเตอร์เน็ต ในวันเสาร์และ อาทิตย์ที่   5 – 6  ธันวาคม  2563  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท  ถนนเลียบชายหาด บางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข ทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522  ...

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,091,418
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl