การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.รถยนต์ https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 23 May 2022 22:05:02 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/ การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ(รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ)https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=12649 หลักฐานที่ใช้ 1.หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ (ที่ตัดบัญชีมาจังหวัดชลบุรี) 2.หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต 3.หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ 4.หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 การจดทะเบียนรถสามล้อคนพิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=12648...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=751ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากเจ้าของรถ ผู้โอน หรือผู้รับโอน ไม่มาติดต่อด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ ประกอบด้วย เว้นแต่ การยื่นขอเสียภาษีไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ประเภทรถ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเสียภาษีประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=750การเสียภาษีประจำปี เจ้าของรถสามารถยื่นขอเสียภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดได้ไม่เกิน 90 วัน ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือกรณีที่ไม่สามารถนำสมุดคู่มือมาก็สามารถชำระภาษีได้ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานคร...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การโอนกรรมสิทธิ์รถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=749ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย การโอนรถ ซื้อขายหรือเช่าซื้อ หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายกรณีเป...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การย้ายรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=748การย้ายรถออก เจ้าของรถต้องยื่นขอแจ้งย้ายรถออกก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้อง เสียภาษีที่ค้างชำระ และเมื่อแจ้งย้ายรถออกแล้วต้องไปยื่นขอแจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหม...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนเครื่องยนต์https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=747หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ ได้แก่ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ค่าเครื่องยนต์ ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนลัก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนสีรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=746หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ค่าแรงเปลี่ยนสี ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนสี พร้อมหลักฐาน นำรถไปตร...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุลhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=745หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ค่าแรงเปลี่ยนสี ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนที่อยู่ ชื...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียนhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=744การขอออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด หรือถูกทำลายให้ยื่นคำขอเอกสารใหม่พร้อมหลักฐานเอกสารเดิมที่ชำรุด ส่วนกรณีสูญหายให้ใช้สำเนา ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจออกให้หรือมาขอบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การดำเนินการกรณีรถหายhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=743 ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาบันทึกประจำวันมาแสดงพร้อมกับยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ ต่อนายทะเบียน ซึ่งควรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป เมื่อได้รถที่หายคืน ให้ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมนำรถไปตรวจสภาพ ถ้ามีการอายัดทะเบียนรถไว้ ต้องนำหนังสือการถอนกา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การแจ้งไม่ใช้รถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=742การแจ้งไม่ใช้รถ (ชั่วคราว หรือ ตลอดไป) หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมหลักฐาน ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี กรณีค้างชำระภาษี (ถ้ามี) รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การแจ้งใช้รถ (ที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้)https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=741หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ใบรับแผ่นป้ายทะเบีย...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การจดทะเบียน (กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้)https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=740หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หลักฐานกา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=739หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาตรถระหว...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียนhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1272/view.php?_did=738ผู้ที่ประสงค์จะนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนมีเงื่อนไขและวิธีการ ดังนี้ ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) ตามกฎหมายว่าด้ว...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700