สาระน่ารู้ https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 31 Jul 2021 19:13:41 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/ สารอธิบดี เทศกาลปีใหม่ 2556https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=775 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=774 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๑ (๗)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=773ต้นทุนที่รถวิ่งเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายต้นทุนที่รถวิ่งทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค เป็นส่วนที่สา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การดำเนินการทางทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=772การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต้องดำเนินการตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ การชำระภาษีรถ หนังสือแสดงการจดทะเบียน (เล่มสีชมพู) หรือสำเนา พ.ร.บ.ที่มีความคุ้มครองไม่น้อยกว่าวันสิ้นอายุภาษีในรอบปีถัดไป นำรถมาตรวจสภาพ ใบอนุญาตประกอบการขน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 ใบอนุญาตผู้ประจำรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=771ประเภทของใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การจดทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1268/view.php?_did=770 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ผู้ประกอบการพาณิชที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ที่ประกอบ 12 พานิชยกิจ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบีย...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700