ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

หน้าที่รับผิดชอบ

 ดำเนินการและจัดระบบด้านการขนส่งผู้โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารรถโดยสาประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ จัดทำงบประมาณ จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนัก 

2.กลุ่มแผนงานและมาตรฐาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน อัตราค่าโดยสาร 

3.กลุ่มใบอนุญาตประกอบการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

4.กลุ่มกำกับและติดตาม

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล กำหนดแผนงานด้านระบบประเมิน จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสรารประจำทาง ข้อมูลการเดินรถและข้อมูลประวัติผู้ประกอบการขนส่ง และการกำหนดระเบียบเพื่อสนับสนุนระบบประเมิน

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
67,540
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl