• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
              ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
              ข้อมูลพื้นฐาน
                 O1 โครงสร้างหน่วยงาน
                 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                 O3 อำนาจหน้าที่
                 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                      - แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
                      - แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564

                 O5 ข้อมูลติดต่อ
                 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               ข่าวประชาสัมพันธ์
                 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
              การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
                 O8 Q&A
                 O9 Social Network


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
             แผนการดำเนินงาน
                O10 แผนดำเนินงานประจำปี
                O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
            การปฏิบัติงาน
               O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                      - ด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตประจำรถ
                      - ด้านทะเบียนรถ พ.ร.บ. ขนส่ง
                      - ด้านทะเบียนรถ พ.ร.บ. รถยนต์
               O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
               O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
               O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                      - รายงานผลการปฏิบัตราชการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบที่1-2563
                      - รายงานผลการปฏิบัตราชการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบที่2-2563
                      - รายงานผลการปฏิบัตราชการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบที่1-2564
              O17 E-Service
                      - การอบรมใบอนุญาตออนไลน์
                      - DLT eform iFound
                      - DLT Smart Queue
                      - การสอบถามภาษีประจำปี

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
                      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค  2563
                      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 3 เดือน ม.ค. - มี.ค  2564
               O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
               O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
               O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
               O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
              O25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
              O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
              O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
              O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
               O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                      -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                      -  คำสั่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
                      -  แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน

               O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
               O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม 2563
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนธันวาคม 2563 
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมกราคม 2564
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
                      -  รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2564

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                      -  กระดานถามตอบ
                      -  แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
                      -  กล่องข้อความ Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

               O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                      -  กระดานถามตอบ
                      -  คลินิกให้คำปรึกษาก่อนเข้ารับบริการ
                      -  ติดต่อเรา/เสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
           ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
           เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
               O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
               O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
              O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
              O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
              O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
             O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
             O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
             O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
         มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
             O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน

                      -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
                      -  การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
                      -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

    

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
334,783
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl