ข่าวรับสมัครงาน https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 30 Nov 2021 19:59:08 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/ ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=33837 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเร...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการเลือกสรรฯ-พนักงานราชการเฉพาะกิจhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=33109 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งขนจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอกำ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=32937 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรี...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=32528 ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด นร ๑๐๐๘.๔/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๔๑๗/๒๔๖๔ สั...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้คัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=30491 ตามประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้นบัดนี้การตำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรกhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=30404 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งท...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/7745/view.php?_did=30162 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีมีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพือ ความปลอดภัยในการใขัรถใขัถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี แทบอัตราที่ว่าง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700