• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมากรมการขนส่งทางบก

งานบริหารทั่วไป

                 ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 2327   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี งานธุรการทั่วไปและช่วยงานส่งเสริม  สวัสดิภาพการขนส่ง และงานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัดและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2328  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานฯ บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บันทึกรายการขั้นปลายในบัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชีประจำวันและประจำเดือน จัดทำรายงานการเงินและบัญชีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงาน จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลัง  ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน จ่ายเงินตามฎีกา จัดทำรายรับ – จ่ายประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำงบเดือนรายจ่าย รวมทั้งรับผิดชอบธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ การพัสดุของสำนักงาน การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ การดำเนินการด้านทะเบียนรถราชการ ช่วยงานตรวจการ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง  รวบรวมและจัดเก็บระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชี  ตลอดจนให้คำแนะนำระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา และงานอื่นที่รับมอบหมาย

 

 

 

 

                                                                    

                 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่ 2329 ,2330,2331,2332 และ 2333 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลัง  ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน จ่ายเงินตามฎีกา  จัดทำงบเดือนรายจ่าย บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บันทึกรายการขั้นปลายในบัญชีแยกประเภททั่วไป  ปิดบัญชีประจำวันและประจำเดือน จัดทำรายงานการเงินและบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  รวมทั้งการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำใบส่งเงินบันทึกรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ การพัสดุของสำนักงาน การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์  และงานอื่นที่รับมอบหมาย

         

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

715 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
284,056
  • โทรสาร :  0-4437-1663
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl