• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

          “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” 


ค่านิยมและวัฒนธรรม

O (Objective)

 

N (Network)

E (Eminence)

 

D (Digital Economy)

 

L (Legitimacy)

T (Transparency)

เป้าหมายชัดเจน

 

มีบูรณาการ

งานโดดเด่น

 

เน้นนวัตกรรม

 

กำกับตามกฎหมาย

โปร่งใส เป็นธรรม

การทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ

(รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง

รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม


พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น

        2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย

       3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและมีสำนึกรับผิดชอบ

       4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
157,067
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl