• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

      “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” 


ค่านิยมและวัฒนธรรม

O(Objective)

 

 

N(Network)

E(Eminence)

 

D Digital Economy)

L (Legitimacy)

T (Transparency)

 

 

เป้าหมายชัดเจน

 

 

มีบูรณาการ

งานโดดเด่น

 

 เน้นนวัตกรรม

กำกับตามกฎหมาย

โปร่งใส เป็นธรรม

 

 

การทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ(รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

 

โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง

รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

 

 

 


พันธกิจ

    1. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น

     2. พัฒานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย

     3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและมีสำนึกรับผิดชอบ

     4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
121
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
180,053
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl