งานวิจัย บทความ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 25 May 2020 08:18:34 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชนhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=18651...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 โครงการศึกษาทบทวนและจัดทำหลักสูตรการขับรถที่ใช้ใน การขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ADR และบริบทกฎหมายของประเทศไทยhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=17912...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=17469...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 คู่มือการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก และ คู่มือการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนร้ายแรง ขบ.https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=16125...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=8682...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) สำหรับการพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัยhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=8494...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทยhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=7157 รายงานฉบับสมบูรณ์ << คลิกเพื่อดาวน์โหลด ภาคผนวก ก.<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด ภาคผนวก ข.<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=7154...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย (2559) สถาบันวิจัยจุฬาhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=7028...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4353/view.php?_did=6121 Final Report.pdf Executive Summary Report ENG.pdf บทสรุปผู้บริหาร รายงานแผนปฏิบัติการ.pdf รายงานแผนแม่บท.pdf ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700