• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                                            

 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล
 ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

พันธกิจ                                                                                                                                                                                                              

  1   พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

  2   พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย

  3  พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ

  4   บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม                                                                                                                                                                                                               

“ ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น
เน้นโทคโนโลยีดิจิทัล กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม

 O (Objective) เป้าหมายชัดเจนการทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

 N  (Network) มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

 E  (Eminence) งานโดดเด่น เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

 D  (Digital Technology​) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่งอย่างเหมาะสม และทันสมัย

 L  (Legitimacy) กำกับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มเข็ง

 T  (Transparency) โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                               
 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถให้บริการแก่คนทั้งมวล (Universal Design)

 2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 3. พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ

 4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์                                                                                                                                                                                                         
 1. การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ

 2. รถและคนขับขี่ปลอดภัย

 3. การขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. การให้บริการที่เป็นเลิศ
 5. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี
 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,659
 • โทรสาร : 042-611421
 • E-mail : technical.dlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl