• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล
ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.2559-2564

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
 2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย
 3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ
 4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยม

“ ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น
เน้นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม

 1. O  (Objective)

  เป้าหมายชัดเจนการทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

 2. N  (Network)

  มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

 3. E  (Eminence)

  งานโดดเด่น เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

 4. D  (Digital Economy)

  เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 5. L  (Legitimacy)

  กำกับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มเข็ง

 6. T  (Transparency)

  โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้
 2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ
 4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

 1. การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ
 2. รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย
 4. การให้บริการที่เป็นเลิศ
 5. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี

 

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 พิกัด : 13.861956, 100.009862

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
393
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
637,958
 • โทรสาร : 0 3426 1013
 • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl