• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
O9 Social Network
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริิหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริิหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  - แผนปฏิบัติราชการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 พิกัด : 13.861956, 100.009862

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
654,513
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl