• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ประเภทของใบอนุญาตผู้ประจำรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
 3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
 4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ

ใบอนุญาตแต่ละประเภท จะใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภทที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สองได้

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล หมายถึง ใบอนุญาตที่นำไปใช้ขับรถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หรือนำไปใช้ขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจตนเอง
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท หมายถึง ใบอนุญาตที่นำไปใช้ขับรถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก รวมถึงการขนส่งส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ข้างต้น
 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท สามารถนำไปใช้ขับรถรับจ้าง และขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย

ชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 1. ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน ไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประเภททุกประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 2. ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน ผู้ขอรับใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ประเภททุกประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 3. ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆบนล้อเลื่อนนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ประเภททุกประเภท อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 4. ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล และประเภททุกประเภท ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ข้อสังเกตุ

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่ง ไม่สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่สอง ชนิดที่สาม หรือชนิดที่สี่ได้
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่งได้
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สาม สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่ง และชนิดที่สองได้
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สามได้
   

หลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการ

 1. หลักฐานประกอบคำขอ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
  • รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป

 2. ขั้นตอนการดำเนินการทำใบอนุญาตผู้ขับรถ

  • ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ
  • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึกและทดสอบปฏิกิริยา
  • เข้ารับการอบรม โดยใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายการขนส่งทางบก การขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถฯลฯ
  • เข้ารับการทดสอบข้อเขียน และเข้ารับการทดสอบขับรถ อีก 1 วัน
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมรับใบอนุญาต

  ใบอนุญาตประเภท ทุกประเภท ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนขอรับใบอนุญาต

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
463
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,673
 • โทรสาร : 0 3426 1013
 • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl