• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ

ประเภทของใบอนุญาตผู้ประจำรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
 3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
 4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ

ใบอนุญาตแต่ละประเภท จะใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภทที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สองได้

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท สามารถนำไปใช้ขับรถรับจ้าง และขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย

 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล หมายถึง ใบอนุญาตที่นำไปใช้ขับรถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หรือนำไปใช้ขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจตนเอง
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท หมายถึง ใบอนุญาตที่นำไปใช้ขับรถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก รวมถึงการขนส่งส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ข้างต้น

ชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 1. ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน ไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประเภททุกประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 2. ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน ผู้ขอรับใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ประเภททุกประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 3. ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆบนล้อเลื่อนนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ประเภททุกประเภท อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 4. ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทส่วนบุคคล และประเภททุกประเภท ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ข้อสังเกตุ

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่ง ไม่สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่สอง ชนิดที่สาม หรือชนิดที่สี่ได้
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่งได้
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สาม สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่ง และชนิดที่สองได้
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ สามารถนำไปใช้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สามได้
   

หลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการ

ใบอนุญาตประเภท ทุกประเภท ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนขอรับใบอนุญาต

 1. หลักฐานประกอบคำขอ
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
  • รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป


  •  
 2. ขั้นตอนการดำเนินการทำใบอนุญาตผู้ขับรถ
  • ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ
  • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึกและทดสอบปฏิกิริยา
  • เข้ารับการอบรม โดยใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายการขนส่งทางบก การขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถฯลฯ
  • เข้ารับการทดสอบข้อเขียน และเข้ารับการทดสอบขับรถ อีก 1 วัน
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมรับใบอนุญาต

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
362
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,161
 • โทรสาร : 0 3426 1013
 • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl