• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

การดำเนินการทางทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง

การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต้องดำเนินการตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

การชำระภาษีรถ

 1. หนังสือแสดงการจดทะเบียน (เล่มสีชมพู) หรือสำเนา
 2. พ.ร.บ.ที่มีความคุ้มครองไม่น้อยกว่าวันสิ้นอายุภาษีในรอบปีถัดไป
 3. นำรถมาตรวจสภาพ
 4. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องไม่สิ้นอายุ

การโอนรถ

 1. คำขอโอนและรับโอนรถ (ผู้โอนและผู้รับโอนต้องลงชื่อในคำขอให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (เล่มสีชมพู)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม(กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้โอนและผู้รับโอน
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 5. นำรถมาตรวจสอบ
 6. ชำระค่าธรรมเนียมโอน ,อากร

การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ (ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนก่อน)

 1. ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 3. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น ใบแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์ และใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ (นำหลักฐานไปควบคุมบัญชีเครื่องยนต์ที่ฝ่ายบัญชีรถและเครื่องยนต์ กรมการขนส่งทางบกก่อน) ,ใบเสร็จค่าทำสี หรือหลักฐานอื่น ๆ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 6. นำรถมาตรวจสอบ

การแจ้งย้ายออก

 1. ยื่นแบบคำขออื่น ๆ
 2. หนังสือยืนยันการมีประกอบการจากปลายทาง
 3. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (เล่มสีชมพู)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

การแจ้งย้ายเข้า (ต้องดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด)

 1. ยื่นแบบคำขออื่น ๆ
 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (เล่มสีชมพู) พร้อมหนังสือแสดงการแจ้งย้ายเข้า
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 5. นำรถเข้าตรวจสอบ (กรณีย้ายระหว่างจังหวัด) และชำระค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ

การแจ้งหยุดใช้รถตาม มาตรา 89 และการแจ้งยกเลิกการจดทะเบียนรถตาม มาตรา 79

 1. ยื่นคำขออื่น ๆ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (เล่มสีชมพู)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
371
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,170
 • โทรสาร : 0 3426 1013
 • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl