• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนที่รถวิ่งเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายต้นทุนที่รถวิ่งทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่

เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ซึ่งได้แก่ น้ำหนักบรรทุก ความสูงของตัวรถ กำลังในการขับเคลื่อนจำนวนยาง และจำนวนเพลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก การเลือกใช้รถพ่วงและรถบรรทุก กึ่งพ่วงที่เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะรวมไปถึงจำนวนยาง และจำนวนเพลาที่ใช้กับรถเหล่านี้อีกด้วย ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

การเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงมิได้ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำเสมอไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้รถนั้นคือจะต้องพิจารณากำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการหาสาเหตุของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและวิธีแก้ไข เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ภายในรถบรรทุก ต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบเหล่านี้ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบกรองอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบปรับอากาศ และระบบเบรกแต่ในส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ และการส่งกำลังขับไปยังล้อและยาง การใช้รถโดยไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไม่บำรุงรักษาตามที่คู่มือได้กำหนดไว้ จะทำให้เครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งกำลังอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกัน เช่น คุณภาพของยางรถ การปรับมุมของล้อรถ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ตรงตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดการดูแลบำรุงรักษา

ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นทางลาดชัน ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03 ลิตร/กม. อีกทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม แต่ก็สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้

ควรปลูกฝังพนักงานที่ขับรถให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างประหยัดรวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือ สภาพรถ สมรรถนะ การจัดการด้านต่างๆ ระบบการบริหารงาน แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ บุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ จึงต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานขับรถมีบทบาทสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับรถให้ประหยัด รู้วิธีการตรวจเช็ครถที่ถูกต้อง และที่สำคัญต้องการมีความระมัดระวังในการขับขี่

  1. ปัจจัยด้านเทคนิค

  2. ปัจจัยด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  3. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก

  4. ปัจจัยด้านการขับขี่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
386
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,185
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl