• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 26 เมษายน 2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี โดยผู้สนใจสามารถขอรับคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc และยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
280
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
243,699
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl