• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

กิจกรรม”ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”

สขจ.นครปฐมโดยนายพงศ์ธนา แววรัตน์ ได้จัดทำ กิจกรรม”ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 26 มิย.2561 ณ.ห้องประชุม 1 สขจ.นครปฐม 
โดยได้รับเกียรติ จากนายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย แและสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ  รวมทั้ง ได้จัดทำแผนกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ดังนี้
1.การล้างเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ในสำนักงานฯจำนวน 15 เครื่อง
2.เปลี่ยนหลอดไฟ ในสำนักงาน เป็นหลอดประหยัดไฟ led จำนวน 30 หลอด
3.แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานฯอย่างถูกวิธี ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ของ สขจ.นครปฐม 
      ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ของ สขจ.นครปฐม สามารถนำความรู้ คำแนะนำที่ได้รับจากการอบรม มาประยุกต์ในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,863
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl